Naše služby:


- zaevidovanie a zorganizovanie pohrebu
- prevoz zosnulého
- matrika a vybavovanie potrebných dokladov
- kopanie, otvorenie a zakrytie hrobu
- zabezpečenie smútočnej hudby
- rozlúčka, príprava smútočnej siene, cirkevný a občiansky obrad
- predaj pohrebných potrieb
- ako SPRÁVCA MESTSKÝCH CINTORÍNOV v Želiezovciach a v Šahách zabezpečujeme
  zapožičanie obradných miestností, predlžovanie platnosti hrobových miest a evidenciu nového hrobu